© 2011by CrystalVision ltd.  Privacy Policy

מצלמת שורשים

מצלמת שורשים זהו פיתוח ייחודי, שנועד לניטור התפתחות בית השורשים ברמת עשירית המילימטר. המצלמה סורקת את בית השורשים עד לעומק 80 ס"מ בתדירות שנקבעת מראש, ומספקת צילום אורך של מקטע ברוחב 6 ס"מ.

המצלמה נמצאת כרגע בתהליכי פיתוח מתקדמים.